حاشیه دربی 1/ پوشش خبری حاشیه‌های دربی توسط گزارشگران آلمانی