20 سال مصائب زن بی‌گناه در چنگال وحشی‌ترین مرد/ هر روز تا مرز مرگ