رژیم اشغالگر قدس تهدیدکننده واقعی امنیت و صلح جهانی است