مجلس نمایندگان نیز طرح بررسی توافق با ایران را تصویب کرد