دولت نمی تواند خودروسازان را برای خرید سرخابی ها ملزم كند