معاون استاندار گلستان: حراست الگوی رفتاری کارکنان سازمان باشد