بازدید امام جماعت و اعضای کانون فرهنگی مسجد جامع تنکمان از خانواده شهید رضا کارگر برزی