کريستين ساينس مانيتور: تنها نتيجه کمپ ديويد فروش تسليحات بيشتر به اعراب وحشت زده از ایران خواهد بود؟