روایت فارس از فرآیند خلق دردناک ترین تراژدی بشری/نقش انگلستان در پیدایی یوم النکبه/فلسطینی ها برای ر