سرمایه گذاری 500 میلیارد ریالی شرکت های دولتی برای رونق اقتصادی