چهارده هزار روز تاریخ ساز؛ نوشتاری از حضرت آیت الله ...