موافق افزایش واردات نیستم/خودروسازان به سمت کیفیت و قیمت رقابتی حرکت کنند