پرداخت تسهیلات گردشگری با ۸ درصد یارانه به سرمایه گذاران