بهبود سلامت و عدالت مهمترین دستاورد مشارکت های اجتماعی است