استاندار اردبیل : دولت در انتخابات بی طرف است / امکانات دولتی به نفع کسی استفاده نمی شود