حذف هاشمی نه‌تنها به ضرر اصلاح‌طلبان که به ضرر اصول‌گرایان هم هست