کاخ سفيد:‌ معني ندارد کشورهاي عربي به دنبال برنامه هسته‌اي مشابه برنامه ايران باشند