نماینده سازمان ملل: راه‌حل نظامی برای شکست داعش کافی نیست