بانگ مرکزی موسساتی که تابلوی بانک مرکزی ندارند را تعطیل کند