مشکل جابجایی رای حل میشود/ هیچ حوزه انتخابیه‌ای نماینده خود را از دست نمی‌دهد