کنگره چند رسانه ای اخلاق و کرامت انسانی در قم برگزار شد