ترکی الفیصل:‌فرستادن پیام نوروزی به مردم ایران از سوی اوباما یک اشتباه بود/نمی‌خواهیم در زمینه فن‌