اتفاق جالب/ بارسا برای 0 دقیقه بازی، باید 4 میلیون یورو بپردازد !