چرایی نشست کمپ دیوید/از آغاز بحران با توفان قاطعیت روبرو بوده ایم