اعضای «شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر» مهمان کمیسیون قضایی می‌شوند