پکن به نقش سازنده خود در پرونده هسته ای ایران ادامه می دهد