افراد کوتاه‌قد مجدد تحت پوشش بهزیستی قرار می‌گیرند