«خواندن، گفت و گو با جهان»؛ آیینه عمق اُنس ایرانیان با کتاب است