تسهیلات گردشگری با ۸ درصد یارانه به سرمایه گذاران پرداخت می شود