امیر قطر: کشورهای شورای همکاری از توافق هسته ای ایران استقبال می کنند