تصویر یک برگ از شاهنامه که 8 میلیون پوند قیمت دارد