آخرین وضعیت اکران دو فیلم «نهنگ عنبر» و «مردن به وقت شهریور»