تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی از اولویت های سال ۹۴ می باشند