مسابقات بین المللی قرآن با حضور بیش از 75 کشور جهان آغاز می شود