تلاش دولت برای شکوفایی اقتصاد/تزریق منابع جدید به صندوق توسعه ملی