انسان غرق نعمت، از رحمت خدا غافل است/ حقیقت ولایت امام در حجاب