در توافق بازدید از مراکز نظامی نداریم/ بررسی مراکز غیرهسته‌ای در شرایط خاص و مدیریت شده