زخمی شدن 50 فلسطینی با انفجار راکت باقی مانده از جنگ غزه