طرح شناسنامه دار کردن روستاها به صورت پایلوت در صومعه سرا اجرا می شود