بازار کار چگونه از رکود خارج می‌شود؟ / اعتماد به سرمایه‌گذاران باید بازگردد