دفع یورش تروریستها به پالایشگاه بیجی/پاکسازی الحمره در شمال تکریت