معاون رئیس جمهوری از پروژه فولاد یک میلیون تنی بازدید کرد