الزهار:67 سال اشغالگری با پیروزی‌های مقاومت و شکست سازش‌ها همراه بود