امسال بازسازی سه خوابگاه را در حمایت وزارت علوم در برنامه اصلی قرار داده‌ایم