آوازه اسلام ، انقلاب و تشییع سرتاسرجهان را فراگرفته است