کیفیت برنامه‎های تشکل‎های دانشجویی، فدای کمیت نشود