ساکت: باشگاه فاقد مجوز ملی حق حضور در لیگ یک را ندارد