روزهای آرام به بازار مسکن بازگشت/ واحدهای مسکونی زیر میانگین قیمت