حدیث روز/ سخن پیامبر(ص) درباره چشم تیزبین و شجاعت مؤمنین