بهره گيري از ظرفيت نهادهاي غيردولتي در تحقق اقتصاد مقاومتي در دستور کار دولت قرار دارد